معرفی منابع

ریشه های یوگا / ROOTS OF YOGA

ریشه های یوگا ؛ این کتاب مجموعه‌ای از ترجمه‌های بیش از صد متن اصلی یوگا است که توسط جیمز مالینسون

YOGA BODY / بدن یوگا

بدن یوگا مارک سینگلتون در دهۀ 1990، سه سال در هند آموزش دید و مربی یوگا شد. سپس به تحقیقات

Selling Yoga

Selling Yoga ؛ آندریا جین یوگای مدرن را از منظر جامعه‌شناختی بررسی کرد و در کتاب «فروش یوگا» یافته‌هایش را