ساتیاناندا، یوگا سوتره‎های پاتانجالی (چهار فصل رهایی)

یوگا سوتره‎های پاتانجالی ؛ کتاب چهار فصل رهایی ترجمه و شرح کتاب یوگا سوتره است. کتاب یوگا سوتره در حدود 2000 سال پیش توسط پتنجلی نوشته شده است. یوگا سوتره کتابی مختصر و مجمل است که مطالب آن در 196 بند کوتاه و فشرده آمده و خواندن آن بدون مراجعه به شرحها و تفسیرها بسیار…