یوگا از هند تا اسرائیل

یوگا از هند تا اسرائیل

یوگا از هند تا اسرائیل / «وقتی من اول صبح تاداسانا (یکی از حرکات یوگا) را انجام می دهم. و سرم را به سمت راست می گردانم. هند اولین دموکراسی هست که می بینم. و وقتی نارندرا مودی واسیتاسانا (یکی دیگر از حرکات یوگا) را انجام می دهد و سر خود را به سمت چپ…