مؤلفه‌های معنویت‌گرایی یوگا

نقد زبان‌شناختی مؤلفه‌های معنویت‌گرایی یوگا در نگاه پیشکسوتان یوگای ایران و تعارض آن با معنویت الوهی

مؤلفه‌های معنویت‌گرایی یوگا/ مقاله نقد زبان‌شناختی مؤلفه‌های معنویت‌گرایی جدید یوگا در نگاه پیشکسوتان یوگای ایران و تعارض آن با معنویت الوهی. توسط ابراهیم توبه یانی، سید عبدالمجید طباطبایی لطفی، حسین عرب. در فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، ش ۴۲، مهر ۱۴۰۲ چاپ شده است. به گزارش کانون آسیب شناسی یوگا، یوگا از منظر…

عربستان سعودی یوگا

عربستان سعودی یوگا را یک ورزش رسمی اعلام کرد

عربستان سعودی/ به گزارش کانون آسیب شناسی یوگا، به نقل از کانون آسیب‌شناسی یوگا. وزارت تجارت عربستان سعودی با انتشار بیانیه ای در زمینه فعالیت های مجاز تجاری در زمینه فعالیت های ورزشی. یوگا را به عنوان یکی از فعالیت های مجاز تجاری جدید اعلام کرد. نوف مروی (Nouf Marwaai) یکی از اولین زنان عربستانی…