مربیان یوگای مدرن / Gurus of Modern Yoga

مربیان یوگای مدرن ؛ مربیان یوگای مدرن توسط مارک سینگلتون نوشته شده و در سال 2014 توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد انتشار یافته است. در بیشتر سنت‌های پیشامدرن هندی یوگا، نقش گورو کاملاً محوری است. در واقع، اغلب فهمیده می‌شد که یوگا بدون لطف استاد کار نمی‌کند. دوره مدرن شاهد طلوع شیوه های جدید، دموکراتیک و…