یوگا عربستان سعودی

آئین هندوئیستی یوگا در سرزمین وحی

به گزارش کانون آسیب‌شناسی یوگا، وزارت تجارت عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای در زمینه فعالیت‌های مجاز تجاری در زمینه فعالیت‌های ورزشی، یوگا را به عنوان یکی از فعالیت‌های مجاز تجاری جدید اعلام کرد. نوف مروی (Nouf Marwaai) یکی از اولین زنان عربستانی است که کلاس هایی را در زمینه آموزش  یوگا به زنان عربستانی در…