حقیقت کندالینی

حقیقت کندالینی ؛ برخی از مروجان یوگا ادعا می‌کنند در آثار باستانی و حکاکی‌های روی صخره‌ها و کوه‌ها، برخی از آساناها و مباحث یوگا آمده است. آن‌ها ادعا دارند که پیشینه یوگا از این قرار است که خدای مرگ (شیوا)، یوگا را به همسرش، خدای تعلیم و تربیت (الهه پرواتی)، آموزش داد و این مباحث…