ورزش همگانی

تنزل جایگاه یوگا از ورزش همگانی به آمادگی جسمانی

کانون آسیب‌شناسی یوگا؛ درحالیکه مروجان یوگا در ایران همچنان در تلاش‌ند تا این شریعت هندوئیستی را به‌عنوان یک ورزش به مخاطبان ایرانی خود ارائه دهند، وزارت ورزش و جوانان با جدا کردن این انجمن یوگا از فدراسیون ورزش‌های همگانی، آن را با یک درجه تنزل از موقعیت ورزشی خود به سطح تمرین‌های ویژه آمادگی جسمانی تنزل…