مؤلفه‌های معنویت‌گرایی یوگا

نقد زبان‌شناختی مؤلفه‌های معنویت‌گرایی یوگا در نگاه پیشکسوتان یوگای ایران و تعارض آن با معنویت الوهی

مؤلفه‌های معنویت‌گرایی یوگا/ مقاله نقد زبان‌شناختی مؤلفه‌های معنویت‌گرایی جدید یوگا در نگاه پیشکسوتان یوگای ایران و تعارض آن با معنویت الوهی. توسط ابراهیم توبه یانی، سید عبدالمجید طباطبایی لطفی، حسین عرب. در فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، ش ۴۲، مهر ۱۴۰۲ چاپ شده است. به گزارش کانون آسیب شناسی یوگا، یوگا از منظر…