راوی شانکار

هنر زندگی به سبک راوی شانکار

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی بهداشت معنوی؛ بنیاد هنر زندگی، یکی از جریان‌های عرفانی کاذب مهم دنیاست. این گروه به راهبری راوی شانکار به‌شدت مورد حمایت نهادهای سیاسی غربی بوده و رهبر آن روابط نزدیکی با دولت افراط‌گرای هندویی کشور هندوستان (موسوم به زعفرانی‌ها) دارد. مدتی است که فعالیت‌های این گروه در داخل کشور شدت گرفته…