مانترای «اُوم» در یوگا

مانترای «اُوم» در یوگا و سایر مکاتب هندی

مانترای «اُوم» در یوگا و سایر مکاتب هندی/ یکی از کارهایی که در مکاتب ادیان شرق، مانند هندوئیسم، بودیسم و یوگا انجام می‌شود. گفتن مانترای اُوم است. برخی مروجین این موضوع گفته‌اند که مانترا در واقع یک انرژی است که به صورت پنهانی وجود دارد. این انرژی در لفافه صدایی پیچیده شده است. وقتی که…