علاقه دولت سعودی به یوگا

دلیل علاقه دولت سعودی به یوگا چیست؟

علاقه دولت سعودی به یوگا/ مقامات سعودی تمام تلاش خود را برای گسترش یوگا به کار میبرند. تا اهداف پنهانی معرفی آیینهای شرک آمیز به جامعه مسلمانان را برآورده کنند. پس از تشویق به برپایی آیینهای بودایی و معابد هندو در قلمرو پادشاهی عربستان سعودی که قبلاً خط قرمز بود. مقامات در دوره محمد بن…