یوگا

مروجان یوگا چه‌چیزی را از شما پنهان می‌کنند؟

کانون آسیب‌شناسی یوگا؛ مروجان یوگا علاوه‌بر اینکه ماهیتی قدسی و ملکوتی برای این آئین شریعت هندوئیستی قائل هستند، آن را در پیوند با حقیقت ادیان وحیانی نیز معرفی می‌کنند. مشابه‌سازی میان برخی مناسک معنوی همانند نماز با مناسک یوگا، یا توضیح برخی خرق عادت انبیاء علیهم‌السلام همانند معجزات حضرت عیسی علیه‌السلام با مببانی ادعایی در…