ترویج یوگا منهای اخلاق، از طریق اپلیکیشن‌ها

وضعیت مربیان، آموزش‌های خصوصی، مراکز آموزشی مربیانی که از خارج کشور مشغول آموزش به ایرانیان هستند و نیز تورها و برنامه‌های آموزشی خارج کشور، موضوعات پرمسئله‌ای است که بررسی آنها دامنه‌ای بلند دارد. اپلیکشین‌های آموزش یوگا قلمروی دیگر از آسیب‌های اخلاقی را در رابطه با آموزش این آئین هندوئیستی در کشور ایجاد کرده است؛ به‌ویژه پس از شیوع…